BBL Motorvoertuigentechniek – Maintec Vakschool – Hoorn

 • Hoorn

Maintec Vakschool

Wat ga je doen?

Tij­dens dit BBL leer- en werk­t­ra­ject ga jij door te wer­ken het vak van be­drijfs­wa­gen­mon­teur leren en word jij op­ge­leid tot een tech­nisch spe­ci­a­list! Vier dagen in de week ga je aan de slag bij een op­dracht­ge­ver en 1 dag in de week ga je naar school. Onder be­ge­lei­ding van een er­va­ren leer­mees­ter ga jij je werk­zaam­he­den uit­voe­ren. Naar mate jouw op­lei­ding vor­dert, ga jij steeds meer werk­zaam­he­den zelf­stan­dig op­pak­ken. Da­ge­lijks ga jij sleu­te­len aan grote trucks die bin­nen komen rij­den. Hoe ver­der jij in je tra­ject bent, hoe meer jij je­zelf gaat ont­wik­ke­len. Van mon­teur tot tech­nisch spe­ci­a­list!

Wat kun je van ons ver­wach­ten?

Tij­dens dit BBL leer- en werk­t­ra­ject word je goed be­ge­leid door een er­va­ren mon­teur die jou in de prak­tijk alles gaat leren. Daar­naast volg jij op kos­ten van Main­tec een tech­ni­sche op­lei­ding naar keuze! Eén dag in de week heb jij een te­rug­kom­dag op school. De an­de­re 4 dagen ben je dus ge­woon lek­ker aan het sleu­te­len in de werk­plaats en ver­dien je een goed sa­la­ris!

Alle voor­waar­den op rij­tje:

 • Vanaf dag 1 een goed sa­la­ris tus­sen de €1. en €2. bruto per maand (af­han­ke­lijk van je leef­tijd en ni­veau)
 • Main­tec be­taald jouw stu­die­kos­ten en boe­ken
 • Een goede reis­kos­ten­ver­goe­ding
 • 25 zon­ni­ge va­kan­tie­da­gen en 8,33% va­kan­tie­geld
 • Per­soon­lij­ke be­ge­lei­ding van je eigen leer­mees­ter en coach van Main­tec
 • Na het be­ha­len van je op­lei­ding een vaste baan bij onze op­dracht­ge­ver
 • Extra prak­tijk­trai­nin­gen be­taald door Main­tec, zoals bij­voor­beeld: wer­ken aan elek­tri­sche voer­tui­gen, VCA en NEN
 • Een gave BBL leer- en werk­plek waar jij door te doen het vak gaat leren!
 • Waar ga je wer­ken?

  Onze op­dracht­ge­ver is een gave merk­dea­ler bin­nen de truck­bran­che. Wij zijn op zoek naar een ge­mo­ti­veer­de leer­ling die het vak van be­drijfs­wa­gen­mon­teur goed onder de knie wil krij­gen en uit­ein­de­lijk wil door­groei­en! Jij komt te wer­ken bij een merk­dea­ler waar ze on­der­houd en re­pa­ra­ties uit­voe­ren aan trucks. Hier­door krijg jij te maken met ver­schil­len­de soor­ten tech­nie­ken en kan jij je­zelf straks tech­nisch spe­ci­a­list noe­men!

  Wat ver­wach­ten wij van jou?

  Om te star­ten met dit BBL leer- en werk­t­ra­ject ga jij in sep­tem­ber star­ten met de BBL-op­lei­ding ‘be­drijfs­wa­gen­tech­niek’ op mi­ni­maal mbo-ni­veau 2. Daar­naast neem jij het vol­gen­de mee:

 • Sleu­te­len aan brom­mers en/of auto’s is he­le­maal jou ding!
 • Je hebt re­cent een vm­bo-op­lei­ding af­ge­rond of een an­de­re op­lei­ding
 • Je bent een echte doe­ner en vind het niet erg om vieze han­den te krij­gen
 • Je bent leer­gie­rig, je wil je­zelf graag ont­wik­ke­len en vindt het geen pro­bleem om ge­du­ren­de 2 jaar of lan­ger 1 dag in de week naar school te gaan
 • Je woont in de om­ge­ving van Hoorn, zoals Berk­hout of Schel­link­hout
 • Ben jij klaar om aan de slag te gaan na het lezen van deze va­ca­tu­re? Re­a­geer dan snel via de sol­li­ci­ta­tie knop! Heb je vra­gen over deze va­ca­tu­re of wil je graag wat meer weten? Neem dan con­tact op met Chi­nouk van den Heu­vel via 06 28 83 90 38. Sol­li­ci­te­ren is ook mo­ge­lijk via Whats­App. Volg jij al een tech­ni­sche op­lei­ding en zoek jij nog een gave BBL leer- en werk­plek? Re­a­geer dan ook!

  Lees hier meer

  Deel deze vacature: