Beginnend Autoschadehersteller – Maintec Vakschool – Hoorn

 • Hoorn

Maintec Vakschool

Wat ga je doen?

Als Au­to­scha­de­her­stel­ler ben je voor­na­me­lijk bezig met het ui­ter­lijk van de auto. Je kunt je gaan spe­ci­a­li­se­ren in het plaat­werk, voor­be­wer­ken en de­mon­ta­ge & mon­ta­ge. In de boot­camp van 4 weken bij Main­tec, trai­nen wij jou op al deze fa­cet­ten zodat we kun­nen zien waar je goed in bent en wat jij leuk vindt. Ui­ter­aard kun jij in 4 weken nog niet het vol­le­di­ge vak onder de knie heb­ben. Na de op­lei­ding zul­len wij voor jou op zoek gaan naar een baan waar je ge­noeg be­ge­lei­ding krijgt. Dit is be­lang­rijk omdat jij dan de kans krijgt om ver­der te leren en vra­gen kunt stel­len wan­neer nodig. Naast het plaat­werk, de­mon­ta­ge & mon­ta­ge en voor­be­wer­ken ga je in de op­lei­ding ook leren uit­le­zen, ruit her­stel­len en leren ban­den wis­se­len.

Wat kun je van ons ver­wach­ten?

 • Een start­sa­la­ris die jij di­rect ont­vangt wan­neer jij aan het werk gaat, dit sa­la­ris ligt tus­sen de € ,- en € ,- bruto per maand
 • Wij hou­den ons aan de CAO die wordt ge­volgd bij het be­drijf waar jij gaat wer­ken. Mee­st­al is dit de CAO Car­ros­se­rie­be­drijf of CAO Mo­tor­voer­tui­gen & Twee­wie­ler­be­drij­ven
 • Een 4-week­se trai­ning, waar jij 4 dagen per week (maan­dag tot en met don­der­dag) de op­lei­ding volgt. De op­lei­ding is in Zeist en wordt ge­ge­ven door onze en­thou­si­as­te leer­mees­ter
 • Na de op­lei­ding ga jij aan de slag bij een leuke werk­plek met veel groei en ont­wik­ke­lings­mo­ge­lijk­he­den
 • Be­ge­lei­ding van Main­tec naar een werk­plek. Wij wil­len dat jij bij het juis­te be­drijf gaat wer­ken waar je een mooie toe­komst te­ge­moet ziet
 • Waar ga je wer­ken?

  De boot­camp van 4 weken vindt van maan­dag t/m don­der­dag plaats in Zeist. Na deze 4 weken doe jij een er­kend exa­men dat wordt af­ge­no­men door het VOC (Vak Op­lei­ding Car­ros­se­rie­be­drijf). Als je het exa­men goed door­loopt, ont­vang jij een cer­ti­fi­caat tot Au­to­scha­de­her­stel­ler. Na jouw exa­men ga jij aan de slag bij een scha­de­be­drijf bij jou in de woon­om­ge­ving. Tij­dens de op­lei­ding gaan wij met jou in ge­sprek om te kij­ken wat voor een soort be­drijf goed bij jou past. Naar aan­lei­ding daar­van zoe­ken wij een ge­schik­te werk­plek voor jou. Vaak kun je al di­rect na de op­lei­ding be­gin­nen!

  Wat ver­wach­ten wij van jou?

 • Je bent woon­ach­tig in Hoorn of om­ge­ving. Denk hier­bij aan Schar­wou­de of Wog­num 
 • Jij bent ge­mo­ti­veerd en wilt jouw cer­ti­fi­caat graag be­ha­len zodat wij jou snel kun­nen hel­pen aan een baan
 • Je bent be­reid om door­de­weeks 32 uur tot 40 uur te gaan wer­ken
 • Jij hebt twee rech­ter­han­den en lijkt het ge­wel­dig om in de au­to­scha­de te gaan wer­ken
 • Jij bent in het bezit van een rij­be­wijs B of hebt de in­ten­tie om deze snel te be­ha­len
 • Lees hier meer

  Deel deze vacature: